Kwestie fietspad De Run – HTCE

Betreft: fietspad tussen De Run in Veldhoven en De HTCE in Eindhoven

Bericht van de voorzitter dd. 20-10-2020

Beste Mensen,

Ik ben in de historie gedoken van de SLOWLANE. Zie ook informatie op de website van de fietsersbond Eindhoven (https://eindhoven.fietsersbond.nl/2013/04/16/slowlane-2/). Het fietspad van HTCE (High Tech Campus Eindhoven) naar De Run in Veldhoven is een vertakking van de slowlane. Een van de eerste proposities was het bestaande fietspad vanaf de Prof.Holstlaan  langs de Dommel, achter de sportvelden en de Groenschool door over de brug bij het afwateringskanaal en dan weer langs de Dommel naar de slibvang, over de parallelweg langs de ring (Binckhorst) en dan onder het viaduct Ulenpas door  naar Veldhoven. Toen ontstond er discussie, omdat de aanleg mogelijk een tijdelijke openstelling van het viaduct tot gevolg had. Ook werd toen al gesproken over plannen van Ziekenhuis MMC en ASML voor uitbreiding. Een bottleneck kwam toen al te voorschijn. Discussie over eigendom en beheer van grond. Het fietspad langs de Dommel (Waterschap), de Binckhorst (RWS), een klein stuk Brabants Landschap en Gemeente Veldhoven en grond van de gemeente Eindhoven. Dus toen al, zoals ook opgemerkt in de mail van projectleider Mark Hamelers van 8 oktober 2020: een complexe situatie.

Eind 2018 is het besluit genomen door het college van B&W Eindhoven om de route van het fietspad door de Ulenpas, Hunenborg en via de Zuidoever van de vijver richting HTCE aan te leggen.

Wat er aan de grens met Veldhoven gebeurt, dus achter viaduct, is dan geen zaak meer. Echter de bewoners van Ulenpas en Hunenborg waren ontevreden, dus werd een overleg gepleegd. De wijkvereniging Hanevoet was hier niet bij betrokken (straten behoren tot Ooievaarsnest). Tot zover de historie.

Na het genomen besluit van eind 2018 werd het stil, en in augustus 2020 werd ik door gemeente (Agnes Heck ) gevraagd of de wijkvereniging Hanevoet deelnemer wilde zijn aan verder overleg. Ik heb deelname vanuit de wijkvereniging toegezegd, maar zonder mijn persoonlijke aanwezigheid, omdat in verband met mijn slechtziendheid deelname aan een geplande schouw voor mij geen zin heeft. Ik heb haar geadviseerd een ander bestuurslid van de wijkvereniging, uit te nodigen. Verder zijn bewoners van Ooievaarsnest en Hanevoet voor de schouw uitgenodigd. Na de schouw heeft gemeente (Agnes Heck) op 07-10-2020 een mail gestuurd naar 13 deelnemers.
Binnenkort gaat het overleg verder, en partijen, zoals genoemd in een mail van projectleider Hamelers, zullen worden uitgenodigd. Ook terugkoppeling van informatie en voortgang is toegezegd.

De wijkvereniging is hier dus bij betrokken. Op de website van Ooievaarsnest staat dat ze een zienswijze hebben ingediend die betrekking heeft op het bestemmingsplan “Gestel buiten de ring”. Twee voorstellen van Ooievaarsnest, zoals 1) aanleg gestrekt langs A2/67, of 2) via de Karel de Grotelaan/Meerveldhovenseweg/Roffart, zullen door de gemeente in verder overleg met projectleider Hamelers worden meegenomen.
Het fietspad de Run – HTCE is een onderdeel van het bestemmingsplan “Gestel buiten de ring”. Een zienswijze indienen is een onderdeel van de procedure binnen het bestemmingsplan.

Zodra het bestemmingsplan verder is uitgewerkt geeft het college het stokje door aan de commissie/raad en vindt er een meningsvormende vergadering plaats. Dat wordt aangekondigd in Groot Eindhoven en op de site van de gemeente. Dit betekent dat iedere burger spreektijd krijgt om standpunten toe te lichten. Bij deze openbare vergaderingen is publiek welkom. Ook partijen als de Fietsersbond en Trefpunt Groen Eindhoven gaan mee in het vervolgoverleg.
Het bestuur zal, zoals met M. Hamelers en A. Heck overlegd, de zaak fietspad de Run-HTCE (ver)volgen.

“Een complexe opgave”, zoals M. Hamelers heeft geformuleerd. Toch dienen er besluiten te worden genomen waarbij de ratio belangrijk blijft. Het luisteren naar elkaars argumenten dient de oplossing te brengen en niet, zoals zo vaak met plannen in de openbare ruimte, persoonlijke meningen.

Met vriendelijke groet,
Huub Schreurs
Voorzitter wijkvereniging Hanevoet

Tweede email van Mark Hamelers

Op 16-10-2020 om 17:57 schreef Mark Hamelers, projectleider sector/projectexpertise Gemeente Eindhoven:

Geachte bewoner Hanevoet,

Afgelopen weken heb ik van verschillende bewoners uit Hanevoet een email gekregen over de fietsverbinding tussen De Run in Veldhoven en De HTCE in Eindhoven. Omdat deze mails inhoudelijk aansluiten bij de informatie die ik eerder heb ontvangen, ga ik er nu niet inhoudelijk op in. Zeker is dat er een betere fietsverbinding komt op Eindhovens grondgebied tussen de onderdoorgang van de snelweg bij de Ulenpas en de HTCE. Doel is een veilige, comfortabele en aantrekkelijke fietsroute. Bij de onderdoorgang van de snelweg bij de Ulenpas sluit de fietsroute aan op de Veldhovense fietsverbinding.
Op dit moment is nog niet beslist of de route ten noorden of ten zuiden van de waterplas Hanevoet gaat lopen. Daarom zet ik de mogelijkheden op een rijtje met de voor- en nadelen en de belangen die bewoners hierbij hebben aangegeven. Eind deze maand bespreek ik dit met de wethouder. Ik verwacht begin november meer duidelijkheid over de definitieve routekeuze voor de doorfietsroute. Ik zal beide wijken daarover met een wijkinfo informeren.
Nog even het proces op een rijtje:
In 2018 is onderzoek gedaan naar de fietsverbinding tussen De Run en de HTCE in opdracht van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven. Eind 2018 heeft het college besloten dat het fietspad in Eindhoven door de Ulenpas, door de Hunenborg en via de zuidoever van de waterplas richting HTCE zou gaan lopen. Bij de presentatie van de plannen in 2019 kwam er vanuit een aantal bewoners van Ooievaarsnest weerstand tegen een fietsstraat door de woonwijk. Vanuit Trefpunt Groen Eindhoven is een voorkeur uitgesproken om het fietspad niet door de natuur op de zuidoever maar door de recreatiestrook aan de noordzijde aan te leggen. Daarna zijn diverse alternatieven onder de loep genomen. De oorspronkelijke route via de zuidzijde van de waterplas blijft in beeld, maar daarnaast blijkt de route via de recreatiestrook aan de noordzijde van de plas een reëel alternatief. Om een eerste peiling te doen van het draagvlak voor deze route onder bewoners is afgelopen maand een kleine bijeenkomst gehouden met een delegatie van bewoners uit Hanevoet. Ook op deze locatie blijkt de aanleg van de fietsroute op flinke weerstand te stuiten. Toch blijft de behoefte aan betere fietsroutes bestaan om zo een duurzaam alternatief te bieden voor de auto. Het gemeentebestuur maakt in oktober een keuze over de definitieve plek van de fietsroute. Daarna starten wij het ontwerpproces, bij voorkeur in samenspraak met omwonenden uit Ooievaarsnest en Hanevoet. Zodra het ontwerp definitief is volgen waar nodig procedures (bijvoorbeeld verkeersbesluiten of bestemmingsplanprocedures), waartegen bezwaar mogelijk is.
In november informeer ik u per mail over de definitieve routekeuze en daarnaast stuur ik alle bewoners van Ooievaarsnest en Hanevoet hierover een wijkinfo.
Met vriendelijke groeten,
Mark Hamelers
projectleider | sector projectexpertise | m.hamelers@eindhoven.nl
+3140238 6467 / +316 51101463
 –
Bezoekadres
Nachtegaallaan 15
5613 CM Eindhoven
 –
Correspondentieadres
Gemeente Eindhoven
Postbus 90150,
5600 RB Eindhoven

Eerste email van Mark Hamelers, projectleider|sector projectexpertise Gemeente Eindhoven

Geachte bewoners Ooievaarsnest en Hanevoet,

Ik heb onlangs op twee verschillende momenten met u gesproken over een fietsverbinding tussen De Run in Veldhoven en De HTCE in Eindhoven. Eind 2018 heeft het college besloten dat het fietspad in Eindhoven door de Ulenpas, door de Hunenborg en via de zuidoever van de waterplas richting HTCE zou gaan lopen. Bij de presentatie van de plannen kwam er vanuit een aantal bewoners van Ooievaarsnest weerstand tegen een fietsstraat door de woonwijk. Vanuit Trefpunt Groen is een voorkeur uitgesproken om het fietspad niet door de natuur op de zuidoever maar door de recreatiestrook aan de noordzijde aan te leggen. Inmiddels is er ook gesproken met een aantal bewoners van Hanevoet en daar stuit de mogelijke aanleg van een fietspad door de recreatiestrook ook op weerstand. Alles bij elkaar een complexe opgave.
Omdat het advies van Trefpunt Groen dateert van medio 2019 staat er binnenkort een overleg gepland om nogmaals met hen van gedachten te wisselen over beide opties, zuidoever of noordkant. Ook de fietsersbond zal in deze kwestie geraadpleegd worden.
Als ik alle reacties verwerkt heb ga ik het dilemma bespreken met de wethouder. Ik beloof dat uw geluid daarbij volwaardig meegenomen gaat worden. Zodra dat gesprek heeft plaatsgevonden zal ik u informeren over de uitkomsten en aangeven hoe op dat moment verder. Omdat de standpunten van beide buurten helder zijn, gaan we op korte termijn geen overleggen of bijeenkomsten meer organiseren. De toegezegde wijkschouwen worden zeker nog gelopen, maar pas op het moment dat duidelijk is waar de fietsverbinding moet komen.
Mocht u de komende weken behoefte hebben om zaken met mij te delen wil ik u vragen die te mailen naar m.hamelers@eindhoven.nl. Ik hoop dat u begrip heeft voor deze communicatieve time-out.
Met vriendelijke groeten,
Mark Hamelers
projectleider | sector projectexpertise | m.hamelers@eindhoven.nl
+3140238 6467 / +316 51101463
Bezoekadres
Nachtegaallaan 15
5613 CM Eindhoven
Correspondentieadres
Gemeente Eindhoven
Postbus 90150,
5600 RB Eindhoven