Notulen Ledenvergadering 2015

Datum : 11 maart 2015
Aantal aanwezigen: 17                           

1: Opening

De voorzitter opent om 20:05 de vergadering. Hij heet de aanwezigen van harte welkom en bedankt hen voor hun aanwezigheid.
Er zijn verder geen mededelingen.
De aanwezigen krijgen 10 minuten om onderstaand informatiepakket door te nemen:
– de uitnodiging en de agenda.
– het jaarverslag algemeen 2014.
– het jaarverslag evenementen 2014.
– de notulen van de vorige ALV.
– het financieel overzicht 2014 en de begroting 2015.

2: Vaststellen agenda
Er is geen behoefte aan nieuwe agendapunten.

3: Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering 12 maart 2014
De voorzitter vraagt per pagina of er nog opmerkingen zijn bij de notulen. Deze blijken er niet te zijn, waarna de notulen door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

4: Verslag penningmeester over financiën 2014 en begroting 2015

De heer Krijl licht de “Balans 2014” toe. De liquiditeit, de algemene reserve en het balanstotaal zijn afgenomen t.o.v. 2013, vanwege:

 •  het gevierde 40-jarig jubileum.
 • de afbouw van onze bemiddelende rol voor het Prins Bernard Cultuur Fonds.

Over de “Resultatenrekening en Begroting 2014” meldt de penningmeester:

 • Bestuurskosten lager dan begroot. Oorzaak: geen vrijwilligersavond i.v.m. 40-jarig bestaan en bestuurders aansprakelijkheidsverzekering gratis vanaf 2014.
 • Evenementen: minder kosten gemaakt dan begroot, maar ook minder opbrengsten uit evenementen.
 • Projecten wijk Hanevoet zijn gefinancierd uit het saldo op de rekening van het Prins Bernhard Cultuurfonds en een bijdrage van woonbedrijf.
 • De kosten van het 40-jarig bestaan zijn € 775,00 lager uitgevallen dan begroot.
 • Contributie leden valt tegen door minder leden dan verwacht. In 2014 zijn 454 bewoners lid geworden.
 • Rente lager dan verwacht door lagere rente op de spaarrekening.

De voorzitter meldt dat de afsluitdatum van de balans 2014 per abuis op 21 december is gezet; verder zijn er geen opmerkingen.

5: Vaststellen begroting 2015 en contributie 2015
De penningmeester licht toe:

 • De post “Nieuwe Projecten” is bedoeld voor activiteiten die we willen faciliteren c.q. ondersteunen. In vorige jaren zijn 040-energie, een leesclub en de vrijwilligers van ’t Boekenslot ondersteund.
 • De subsidies zijn deels al toegekend en moeten deels nog aangevraagd worden.
 • Het nadelige verschil tussen de begrote inkomsten en uitgaven (€ 1.672,50) zal worden betaald uit de algemene reserve.

De vergadering wil weten of de subsidieaanvragen wel altijd gehonoreerd worden. De penningmeester meldt dat we daar goede ervaringen mee hebben.

Er zijn geluiden dat de subsidie voor het drukken van de Hanepootjes misschien gaat vervallen. De voorzitter meldt dat hij binnenkort hierover een gesprek heeft met de betreffende ambtenaar. Bij schokkende uitkomsten zal het bestuur een extra Algemene Ledenvergadering uitschrijven.

Onze reserves liggen nog boven de waarde die is afgesproken in de ALV van 2010. Verder zal het bestuur bij zwaarwegende nieuwe ontwikkelingen een extra ALV uitschrijven. De voorzitter stelt daarom voor de contributie te handhaven op het huidige niveau.

De vergadering is akkoord, en daarmee is de begroting goedgekeurd.

De penningmeester meldt dat we middels een extra brief wijkbewoners willen overhalen om toch lid te worden.

6: Verslag van de kascontrole commissie
Mevr. v.d. Lee neemt namens de commissie het woord. Zij heeft samen met de heer Sperber de kas gecontroleerd en meldt dat deze weer prima klopt.

De officiële goedkeuringsverklaring wordt voorgelezen en ingeleverd bij het bestuur.

7: Verkiezing kascontrole commissie 2016
De heer Sperber blijft aan. De heer Staarink stelt zich beschikbaar als nieuw lid.
De heer Brongers stelt zich beschikbaar als reserve-lid.
Mevrouw v.d. Lee treedt af en wordt bedankt voor haar bijdrage.

8: Jaarverslagen bestuur en evenementen
De voorzitter verwijst naar het jaarverslag dat eerder deze vergadering is uitgereikt, en dat ook op onze internetsite is te vinden.
Hij geeft daarbij een toelichting, met ondermeer de volgende punten:

 • Het bestuur vraagt om plannen en ideeën, om als wijkvereniging op vitale wijze de 45 jaar te halen. Nieuwe vrijwilligers en nieuwe activiteiten zijn welkom.
 • Het is aan ons om achter ’t Slot te gaan staan. De programmaraad doet zijn best. Enkele vermeldenswaardige activiteiten:  Open dag Oud kasteel (juni), kunst-exposities, Repair-café, nieuwjaarsbijeenkomst (door de 3 wijkverenigingen). Zegt het voort.

De heer Velthuijs licht het Jaarverslag Evenementen toe. Het lukt ons elk jaar weer om de vaste evenementen te organiseren, maar nieuwe activiteiten blijken moeilijk van de grond te komen. Wat we wel steeds meer doen, is het geven van ondersteuning aan andere partijen in de wijk die iets organiseren. Dat doen we graag.

9: Verkiezing bestuursleden
Volgens het betreffende rooster is de heer van Miert (secretaris) aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Bij acclamatie wordt de heer van Miert  herkozen.
De heer Brongers heeft besloten, gezien zijn leeftijd, zijn functie als Algemeen Bestuurslid neer te leggen. Op de betreffende oproep heeft zich helaas nog geen kandidaat voor de post bestuurslid-algemeen gemeld.
De voorzitter bedankt de heer Brongers voor zijn inzet voor het bestuur, en memoreert daarbij zijn vele contacten en zijn kritische blik. Waarna hij onder applaus van de vergadering de heer Brongers een fles wijn en een bos bloemen overhandigt.

10: Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

11: Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 21:20  de vergadering.
Hij nodigt iedereen uit om onder genot van een drankje nog na te praten aan de bar.

Voor verslaglegging,
de secretaris Gerard van Miert

Eindhoven 14 maart  2015