Notulen Ledenvergadering 2016

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Wijkvereniging Hanevoet 

Datum : 24 februari 2016.
Aantal aanwezigen: 51.

1: Opening
De voorzitter opent om 20:05 de vergadering. Hij heet de aanwezigen van harte welkom en bedankt hen voor hun aanwezigheid. Er is een afmelding ontvangen van mevr. v Agt, dhr. Bommezijn en dhr. Brongers. Er zijn verder geen mededelingen. De aanwezigen hebben reeds de gelegenheid gehad om onderstaand informatiepakket door te nemen:

 • De uitnodiging en de agenda.
 • Het jaarverslag bestuur.
 • Het jaarverslag evenementen.
 • De notulen van de vorige ALV.
 • Het financieel overzicht 2015 en de begroting 2016.
 • Het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement.

2: Vaststellen agenda
Er zijn bij de secretaris geen punten ingediend. De voorzitter dient een extra punt in: Wijziging Huishoudelijk Reglement.

3: Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering 12 maart 2015
De voorzitter vraagt per pagina of er nog opmerkingen zijn bij de notulen. Er is een vraag over het jaarlijks opnieuw lid worden van alle leden. De penningmeester geeft aan dat we sinds vorig jaar uitgaan van een automatische verlenging van het lidmaatschap. Verdere opmerkingen blijken er niet te zijn, waarna de notulen door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

4: Jaarverslagen bestuur en evenementen
De voorzitter neemt het jaarverslag bestuur door. Hij geeft daarbij een toelichting, en meldt ook dat het werkt om meldingen over vervuiling en onveilige situaties in de openbare ruimte door te geven via de buiten-beter-app of telefoonnummer 14040. Dhr. Staarink stelt dat Vergroening, Buurtpreventie en zonnepanelen in het jaarverslag gemeld worden, hoewel deze activiteiten niet door de wijkvereniging georganiseerd worden. De voorzitter meldt dat deze activiteiten gememoreerd worden omdat we ze als Wijkvereniging een warm hart toedragen en soms ook ondersteunen. De heer Velthuijs licht het Jaarverslag Evenementen toe. Hij bedankt de vele vrijwilligers voor hun hartverwarmende inzet en meldt wat er voor 2016 op het programma staat. Dhr. Sperber vraagt zich af of Sinterklaas en de Vakantie Speelweek wel door kunnen gaan wanneer de subsidie daarvoor zou wegvallen. De penningmeester antwoordt dat de subsidies voor 2016 al aan ons zijn toegekend; voor 2017 durft hij geen uitspraak te doen. Dhr. Swemmers vraagt of er nog plannen zijn voor nieuwe activiteiten. Dhr. Velthuis meldt dat er in de wijk plannen zijn voor een soort garage sale. Tot slot meldt de voorzitter dat er in totaal 70 vrijwilligers een bijdrage leveren aan onze wijkvereniging.

5: Verslag penningmeester over financiën 2015
De heer Krijl licht de “Balans 2015” toe:

 • De inventaris wordt zoals gebruikelijk gewaardeerd op € 1,-.
 • De ontvangen rente is laag, vanwege de lage rentestand.
 • De algemene reserve is (tegen de verwachting in) toegenomen.

Over de “Resultatenrekening en Begroting 2015” meldt de penningmeester:

 • Bestuurskosten lager dan begroot.
 • Evenementen: meer kosten gemaakt dan begroot, maar ook meer opbrengsten uit evenementen.
 • Kosten Hanepootjes lager dan begroot, vanwege de doorgevoerde wijzigingen. Meer daarover bij het behandelen van de begroting.
 • We hebben nu 497 leden; een toename van 43 t.o.v. 2014 !! Waarschijnlijk door een verbeterde communicatie rondom de contributie-inning.
 • Ontvangen subsidies: conform verwachtingen.
 • Verder zijn er geen vragen, waarna de voorzitter de penningmeester bedankt voor het gepresenteerde overzicht.

6: Verslag van de kascontrole commissie
Dhr. Sperber neemt namens de commissie het woord. Hij heeft samen met de heer Staarink de kas gecontroleerd en meldt dat deze weer prima klopt. De officiële goedkeuringsverklaring wordt voorgelezen en ingeleverd bij het bestuur.

7: Begroting 2016
De penningmeester en de voorzitter lichten eerst de gang van zaken rondom de Hanepootjes toe. Vanwege het wegvallen van betreffende subsidies heeft het bestuur (samen met de betrokkenen) het volgende veranderingen doorgevoerd:

 • Formaat verkleinen van A4 naar A5.
 • Aantal uitgaven verlagen van 10x/jaar naar 6x/jaar.
 • De opgave handhaven op 1800 stuks. Zodoende hebben we lagere kosten en een lagere begroting dan 2015.

Dhr. Staarink maakt zijn complimenten voor de nieuwe Hanepootjes. Hij heeft wel enkele opmerkingen:

 • Het is hem bij de inhoud niet altijd duidelijk of een stuk een advertentie, een ingezonden mededeling of een bestuursmededeling is.
 • Hij zou de kaft liever in de vertrouwde groene kleur zien; voor een betere herkenbaarheid. Het bestuur zal deze punten overleggen met de redactie.

Hierna volgt een discussie over de hoogte van de contributie.

 • Onze reserves liggen nog boven de waarde die is afgesproken in de ALV van 2010. Wat dat betreft hoeven we de contributie niet te verhogen.
 • Is het verstandig om toch nu de contributie te verhogen om te anticiperen op de gevreesde toekomstige verlaging van de subsidies ?
 • Wat zou de invloed van een contributieverhoging zijn op het ledenaantal ?
 • Hoe kunnen we extra leden werven:
 • Oproepen daartoe plaatsen in de Hanepootjes ?
 • Ouderen motiveren om lid te blijven. Speciale activiteiten voor ouderen?
 • Nieuwe evenementen?

8: Vaststellen begroting 2016 en contributie 2016
Het bestuur stelt voor:

 • Dit jaar gaan we de contributie nog niet verhogen.
 • Voortaan laten we een contributieverhoging niet alleen afhangen van de hoogte van de reserves maar kijken we in plaats daarvan naar een meer jaren prognose. De vergadering is akkoord.

9: Verkiezing kascontrole commissie 2016
De heer Staarink blijft aan.
De heer Sperber stelt zich beschikbaar als nieuw reserve lid.
De heer Brongers promoveert van reserve lid naar lid.

10: Verkiezing bestuursleden
Volgens het betreffende rooster is de heer Krijl (penningmeester) aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Bij acclamatie wordt de heer Krijl herkozen. Op de betreffende oproep heeft zich helaas nog geen kandidaat voor de post bestuurslid algemeen gemeld.

11: Wijziging Huishoudelijk Reglement
De betreffende wijzigingen worden besproken:

 • het toevoegen van de jaren 2017 t/m 2019 aan het “aftredingsschema bestuur”.
 • het herschrijven van paragraaf 2.3 ”Redactie wijkblad Hanepootjes”, om deze in overeenstemming te brengen met de huidige situatie. Na enige discussie en toelichting is de vergadering akkoord.

12: Rondvraag
Dhr van de Heijde stelt voor om wijkbewoners op te roepen oude bruikbare boeken in de leveren bij de Wijkvereniging, zodat deze die ter harer bate kan verkopen (b.v. tijdens de eerder genoemde garage-sale).
Dhr van de Heijde meldt dat hij door de Gemeente en door het Woonbedrijf van het kastje naar de muur is gestuurd aangaande:

 • Waterschade doordat een boom in de openbare ruimte het riool had beschadigd.
 • Woekering in de tuin van een zorgbehoevende buurvrouw.

De voorzitter antwoordt:

 • Het punt van de boom zal hij onder de aandacht brengen van de voorzitter van Groen Eindhoven.
 • Vervuiling van de openbare ruimte kan aan de gemeente doorgegeven worden middels de buiten-beter-app of telefoonnummer 14040.
 • Het bestuur heeft recent nog een wijkschouw uitgevoerd, en merkt dat de gemeente actie onderneemt op de gemelde punten.

Dhr. Staarink ziet de leefbaarheid van de wijk achteruit gaan en vindt het jammer dat de wijkvereniging geen speciale werkgroep voor Leefbaarheid heeft.

De voorzitter reageert:

 • We zien graag hulp en/of een extra bestuurslid om zoiets op te zetten.
 • Als bestuur voeren we enkele malen per jaar een wijkschouw uit (van een deel van de wijk).
 • Als bestuur hebben we enkele malen per jaar overleg met de gebiedscoördinator mevr. Heck. Daarin wordt dit punt steeds ingebracht en we merken dat de Gemeente daar wat ons betreft te weinig aandacht voor heeft. Dhr. Staarink zal een lijst opsturen, met daarin de punten in onze openbare ruimte die zijns inziens aangepakt moeten worden. Dhr. v Miert meldt dat het bestuur voornemens is een enquête te houden over de huidige- en nieuwe activiteiten van de Wijkvereniging. Hij vraagt de aanwezigen om na de vergadering een eerste versie in te vullen en mee te denken over de opzet van deze enquête.

13: Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 21:40 de vergadering. Hij nodigt iedereen uit om onder genot van een drankje nog na te praten aan de bar.

Voor verslaglegging, de secretaris Gerard van Miert, Eindhoven 26-02-2016.