Notulen Ledenvergadering 2017

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017 Wijkvereniging Hanevoet                    (zoals goedgekeurd in de ALV 2018)

Datum : 8 maart 2017.
Aantal stemgerechtigde aanwezigen: 17.                              

1: Opening

De voorzitter opent om 20:15 de vergadering, nadat de aanwezigen in de gelegenheid waren gesteld het informatiepakket door te nemen, met daarin:
– de uitnodiging en de agenda.
– het jaarverslag bestuur.
– het jaarverslag evenementen.
– de notulen van de vorige ALV.
– het financieel overzicht 2016 en de begroting 2017.

Hij heet de aanwezigen van harte welkom, bedankt hen voor hun aanwezigheid en zegt dat het bestuur graag verantwoording aflegt aan de hier aanwezigen.

Er is een afmelding ontvangen van dhr. D Ridder.

Er zijn verder geen mededelingen.

 2: Vaststellen agenda
Er zijn bij de secretaris geen punten ingediend.
Staande de vergadering worden de volgende wijzigingen aangebracht:
-Punt 7 (Begroting 2017) wordt uitgebreid met “Plannen 2017”.
-Als punt 10a wordt toegevoegd: de toekomst van ’t Slot.
-Als punt 10b wordt toegevoegd: Buurkracht in Hanevoet.

3: Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering 24 feb 2016
De voorzitter vraagt per pagina of er nog vragen of opmerkingen zijn bij de notulen. Dat blijkt niet het geval te zijn, waarna de notulen door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

4: Jaarverslagen bestuur en evenementen
De jaarverslagen waren al te lezen op de Facebook-pagina, en waren opgenomen in het eerder genoemde informatiepakket.

De voorzitter vraagt de secretaris het verslag toe te lichten, waarop de secretaris een toelichting geeft bij:
-Vrijwilligers
-Hanepootjes en de website.
-Openbare ruimte.
-De buurt-enquête.

Het bestuurslid Evenementen licht het Jaarverslag Evenementen toe. Eerst passeren de evenementen van 2016 de revue:
-Paaseieren zoeken.
-Wandelvierdaagse
-Vakantiespeelweek
-Halloween
-Sinterklaas
De vrijwilligers worden bedankt voor hun essentiële bijdrage en het programma voor 2017 wordt besproken. In 2017 willen we een extra evenement organiseren: een wijkfeest; eind juni / begin juli; op het veld aan de Keverberg; voor jong en oud. We zijn hiervoor nog op zoek naar vrijwilligers en ideeën ! 

5: Verslag penningmeester over financiën 2016
De heer Krijl licht de “Balans 2016” toe; met onder meer:
-de inventaris wordt zoals gebruikelijk gewaardeerd op € 1,-.
-de algemene reserve is volgens verwachting afgenomen.
Er zijn verder geen vragen.

De resultatenrekening laat zien dat de uitgaven dicht bij de begroting zijn gebleven en dat de advertentie-inkomsten hoger zijn dan verwacht. De ontvangen subsidies waren conform de verwachtingen.
Verder zijn er geen vragen, waarna de voorzitter de penningmeester bedankt voor het gepresenteerde overzicht.

6: Verslag van de kascontrole commissie
Dhr. Staarink neemt namens de commissie het woord. Hij heeft samen met de heer Brongers de kas gecontroleerd en meldt dat deze weer prima klopt.

De officiële goedkeuringsverklaring wordt voorgelezen en ingeleverd bij het bestuur.

7: Begroting 2017
De penningmeester licht de begroting toe.
-we gaan uit van 500 leden.
-het tekort wordt opgevangen uit de reserves.
-extra geld is begroot voor de vervanging van materialen en de geluidsinstallatie, het digitaliseren van de communicatie, de afvoer van hout voor de vakantiespeelweek, de deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers, het faciliteren van initiatieven binnen de wijk en het eerder genoemde wijkfeest.

De secretaris licht de plannen voor 2017 toe.
Het bestuur wil de activiteiten rondom vrijwilligers, de Hanepootjes en de Website en de Openbare Ruimte continueren.
Daarnaast heeft het bestuur de volgende plannen:
-verwelkomen van nieuwe wijkbewoners.
-organiseren van een wijkfeest eind juni.
-zo nodig ondersteunen van wijkbewoners bij het organiseren van een wijkdag of Kerst-festiviteit.
-wijkbewoners faciliteren / helpen bij hun eigen initiatieven.
-onze vrijwilligers nog meer laten profiteren van vrijwilligerspunt Eindhoven en
supportpunt Eindhoven.
-de inventarislijst actualiseren en de nodige investeringen doen.
Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare mankracht. Het bestuur is nog steeds op zoek naar een extra lid.

8: Vaststellen begroting 2017 en contributie 2017
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.
De vergadering is akkoord met het contributie-voorstel en de begroting 2017.

9: Verkiezing kascontrole commissie 2017
De heer Staarink treedt af.
De kascommissie 2017 zal bestaan uit de heren Sperber en Brongers.
De heer Stoop stelt zich beschikbaar als nieuw reserve-lid.

10: Verkiezing bestuursleden
Volgens het betreffende rooster zijn de heren Schreurs (voorzitter) en Velthuijs (evenementen) aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten gemeld.  Bij acclamatie worden de heren Schreurs en Velthuijs  herkozen.

Op de betreffende oproep heeft zich helaas nog geen kandidaat voor de post bestuurslid-algemeen gemeld.

10a: De toekomst van ‘t Slot
De secretaris meldt dat de initiatiefgroep van ’t Slot bezig is met de verzelfstandiging van ’t Slot en daarbij de hulp heeft ingeroepen van de 3 wijkverenigingen Ooievaarsnest, Genderbeemd en Hanevoet.
Aanstaande zaterdagmiddag vanaf 15:00 uur worden wijkbewoners uitgenodigd om mee te denken. De secretaris deelt de betreffende flyers uit en roept de aanwezigen op om deel te nemen en mensen uit hun omgeving hierop attent te maken.

De heer Bommezijn geeft een nadere toelichting en roept mensen op om mee te helpen om per 1 jan 2019 een zelfstandig “Buurthuis Kastelenplein” te realiseren.

10b: Buurkracht
De heer Bommezijn meldt dat enkele wijkbewoners de organisatie “Buurkracht” hebben ingeschakeld om te faciliteren in het verbeteren van de duurzaamheid van de huizen in de Rivierenbuurt (in wijk1; aan de vijver). Slimme meters en zonnepanelen zullen aangeboden worden aan de bewoners. Het is de bedoeling dat hierna wijk 2 en 3 aan de beurt komen.

11: Rondvraag
Op de vraag of onze wijkagent nog spreekuur houdt, antwoordt de voorzitter dat mevr v Koningsveld de wijkagent is voor de 3 buurten. Elke eerste woensdag van de maand is zij om 13:00 in ’t Slot aanwezig.

12: Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en hoopt in 2017 samen met onder meer ’t Slot en Buurkracht de leefbaarheid in onze wijk te verbeteren.
Hij nodigt iedereen uit om onder genot van een drankje nog na te praten aan de bar en sluit hiermee om 21:25 de vergadering.

Voor verslaglegging,
de secretaris Gerard van Miert
Eindhoven 11 maart 2017